Palma Distribucions

Legal

1.- INTRODUCCIÓ
L´accés a aquest lloc web es troba condicionat a la prèvia lectura i acceptació per part de qualsevol usuari dels termes, condicions, comunicacions, advertiments i altres avisos legals continguts en el present clausulat. Els termes són un contracte entre nosaltres i vostè si desitja pot imprimir una còpia per a una referència futura. L´accés i posterior utilització d´aquesta per part de l´usuari implicarà la seva conformitat de forma expressa, plena i sense reserves, amb la totalitat del seu contingut. El citat accés té caràcter gratuït. Si l´usuari no estigués d´acord amb el contingut de les presents Condicions Generals de navegació haurà d´abandonar aquest lloc web, no podent accedir ni disposar dels serveis que aquesta oferix. Igualment, accepta de forma expressa i sense excepcions que l´accés i la utilització del present lloc web, dels seus serveis i dels continguts d´aquests serveis té lloc sota el seu única i exclusiva responsabilitat. L´accés a aquest lloc web té caràcter gratuït i la seva visualització no requereix prèvia subscripció o registre algun. Les connexions amb altres llocs web que poguessin existir així com l´ús que l´usuari pugui fer de les mateixes està subjecte a les presents Condicions Generals d´ús així com als eventuals condicionats específics que els citats llocs web requereixin. Qualsevol utilització distinta a l´autoritzada està expressament prohibida. PALMA DISTRIBUCIONS SL podrà modificar de manera unilateral, en qualsevol moment que estimi oportú la configuració de la present lloc web, les condicions del servei i el seu contingut, així com eliminar-los, limitar-los o suspendre´ls de manera temporal o definitiva, així com impedir l´accés als mateixos procurant informar a l´usuari d´aquest canvi, sempre que les circumstàncies així l´hi permetin, a través de la seva publicació en el lloc web.


2.- IDENTITAT DEL TITULAR DEL PRESENT LLOC WEB
En compliment del disposat en l´article 10 de la LSSICE, PALMA DISTRIBUCIONS SL li informa que és una marca comercial propietat de PALMA DISTRIBUCIONS SL, societat inscrita en el Registre Mercantil de Palma de Mallorca (Illes Balears), Tom 899, Llibre 0, Foli 219, fulla PM-4641 i proveïda de CIF nº: B-07.045.834, amb domicili fiscal a Palma de Mallorca, c/ Dragonera, 17 baixos, codi postal 07014.


3.- DRETS I OBLIGACIONS DEL PRESTADOR DELS SERVEIS
3.1.- Com proveïdor del servei, PALMA DISTRIBUCIONS SL es troba obligada a prestar els serveis oferts pel present lloc web, a garantir eficaçment el secret de les comunicacions que poguessin existir amb l´usuari així com a respondre a les reclamacions que eventualment poguessin plantejar-se.
3.2.- En cas d´efectuar operacions de manteniment, reparació, actualització o millora dels serveis, PALMA DISTRIBUCIONS SL té el dret a suspendre temporalment i sense necessitat de preavís l´accessibilitat al present lloc web, així com a reservar-se el dret de prestació o cancel·lació dels serveis.
3.3.- L´ús que els usuaris puguin realitzar dels serveis i/o dades i/o informació subministrada als mateixos a través del present lloc web es realitzarà per compte i risc de l´usuari. PALMA DISTRIBUCIONS SL no garanteix, directa o indirectament, la informació o els serveis oferts, excepte aquelles garanties que en virtut de les lleis aplicables poden ser otorgades o que quedin explícitament descrites en un acord entre aquesta societat i l´usuari. La utilització dels productes oferts en aquest lloc web serà sempre observant les instruccions del fabricant. En cas contrari PALMA DISTRIBUCIONS SL no es responsabilitza pels danys i perjudicis que la deficient utilització dels productes referits puguin causar.
3.4.- Els drets de propietat intel·lectual sobre el present lloc web són titularitat de PALMA DISTRIBUCIONS SL. L´exercici exclusiu dels drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació pertanyen a la citada companyia, sense perjudici de l´exercici per part de tercers del dret a cita.


4.- DRETS I OBLIGACIONS DE L´USUARI
4.1.- En tot moment, l´usuari ha de realitzar un ús lícit dels serveis del present lloc web d´acord amb la legalitat vigent, respectant els drets de propietat intel·lectual de PALMA DISTRIBUCIONS SL, tercers o anunciants. En aquest sentit, l´usuari garanteix que les activitats que desenvolupi a través del present lloc web s´adequaran a la llei, la moral, l´ordre públic, els bons costums i en cap cas resultaran ofensives per al bon nom i imatge comercial de PALMA DISTRIBUCIONS SL, per a altres usuaris de la web o tercers.
4.2.- L´usuari no realitzarà a través dels serveis que posa a la seva disposició PALMA DISTRIBUCIONS SL cap acció que causi dany o alteracions dels continguts, ni obstaculitzarà el bon funcionament del lloc web, no causant problemes tècnics de cap índole, no transferint elements susceptibles de portar virus informàtics o de danyar, interferir o interceptar total o parcialment el present lloc web, així com a no intervenir o alterar el correu electrònic d´altres usuaris.
4.3.- La responsabilitat de l´usuari sobre la veracitat de les dades introduïdes, en el cas que ho fes per qualsevol circumstància, és exclusiva, pel que en cas d´haver facilitat dades falses o inexactes, PALMA DISTRIBUCIONS SL es reserva el dret a prohibir-li l´accés a aquest lloc web


5.- EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT PEL FUNCIONAMENT DEL LLOC WEB I DELS SEUS SERVEIS
5.1.- PALMA DISTRIBUCIONS SL no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del present lloc web i dels seus serveis. D´aquesta forma, s´exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin derivar-se de la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament del lloc web i dels seus serveis i la utilitat que els usuaris haguessin pogut atribuir al present lloc web. En qualsevol cas, PALMA DISTRIBUCIONS SL realitzarà els seus millors esforços de cara a mantenir la disponibilitat continuada del present lloc web.
5.2.- PALMA DISTRIBUCIONS SL posa a la disposició dels usuaris els sistemes de privadesa de dades personals que impedeixin l´accés als mateixos per part de tercers. En aquest sentit, la citada societat s´eximeix de tota responsabilitat pels danys i perjudicis ocasionats en cas de produir-se tal coneixement per causes no imputables a PALMA DISTRIBUCIONS SL.
5.3.- Malgrat que PALMA DISTRIBUCIONS SL ha implantat totes aquelles mesures adequades per a garantir la seguretat en aquesta matèria, no controla ni garanteix l´absència de virus ni d´altres elements en els continguts del present lloc web que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (programari i maquinari) de l´usuari o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic.
PALMA DISTRIBUCIONS SL s´eximeix de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin ser derivats de la presència de virus en els continguts que puguin produir alteracions en el sistema informàtic, documents electrònics, fitxers, etc.
5.4.- PALMA DISTRIBUCIONS SL no té obligació i no controla la utilització que els usuaris fan del present lloc web, dels serveis i dels seus continguts. En particular, aquesta societat no garanteix que els usuaris utilitzin el present lloc web, els seus serveis i els seus continguts de conformitat amb aquestes Condicions Generals i, si escau, les Condicions Particulars que resultin d´aplicació, ni que ho facin de forma diligent i prudent. Aquesta societat tampoc té l´obligació de verificar, i no verifica, la identitat dels usuaris, ni la veracitat, vigència, exactitud i/o autenticitat de les dades que els mateixos proporcionen sobre si a altres usuaris.
5.5.- L´usuari accepta que el present lloc web ha estat creat i desenvolupat de bona fe per PALMA DISTRIBUCIONS SL amb informació procedent de fonts internes i externes i ho oferix en el seu estat actual als usuaris, podent contenir imprecisions o errates. Per això, l´usuari exonera a PALMA DISTRIBUCIONS SL de qualsevol responsabilitat en relació amb la fiabilitat, utilitat o falsa expectativa que el lloc web pogués produir-li durant la seva navegació pel mateix.
La informació sobre el nostre lloc es proporciona gratuïtament. No som responsables per la pèrdua directa, de benefici o rèdit per l´ús de la informació d´aquest lloc web.

6.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL
Tots els drets sobre el contingut del present lloc web pertanyen a PALMA DISTRIBUCIONS SL. El disseny, imatges, mapes, gràfics, marques, rètols, signes distintius o logotips de PALMA DISTRIBUCIONS SL, frames, banners, el programari i els seus diferents codis, font i objecte, etc. d´aquest lloc web són titularitat de PALMA DISTRIBUCIONS SL, que posseïx legítimament en exclusiva els drets d´explotació sobre els mateixos. L´usuari que accedeixi a aquest lloc web no pot copiar, modificar, distribuir, transmetre, reproduir, publicar, cedir, vendre els elements anteriorment esmentats o crear nous productes o serveis derivats de la informació obtinguda sense citar expressament la seva procedència. Únicament queda autoritzada la visualització i càrrega per a l´ús personal i no comercial de l´usuari, sense que pugui fer-lo extensiu a terceres persones o entitats. Queda terminantment prohibida l´alteració del contingut o estructura d´aquest lloc web per part de l´usuari. PALMA DISTRIBUCIONS SL vetllarà perquè els continguts d´aquest lloc web no tinguin caràcter pornogràfic, xenòfob, discriminatori, racista, difamatori o que fomentin la violència. De la mateixa manera procurarà evitar qualsevol circumstància que pugui ser perjudicial per als usuaris.


7.- PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
Les dades personals que l´usuari del present lloc web pogués proporcionar passen a formar part d´un fitxer automatitzat propietat de PALMA DISTRIBUCIONS SL a fi de poder rebre puntualment en la seva bústia electrònica informació relativa a activitats i serveis d´aquesta societat. Les seves dades personals seran tractades de forma confidencial i no seran cedits a tercers aliens a PALMA DISTRIBUCIONS SL. En qualsevol cas, l´usuari podrà exercir els drets d´oposició, accés, rectificació i cancel·lació d´acord amb l´establert en la Llei Orgànica 15/1.999, de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal dirigint-se a PALMA DISTRIBUCIONS SL, amb domicili social a Palma de Mallorca, c/ Dragonera, 17 baixos, codi postal 07014, o bé contactant amb aquesta societat a través de la següent adreça de correu electrònic: info@palmadistribucions.com.


8.- VINCLES O ENLLAÇOS HIPERTEXTUALS
Cap tercer podrà establir relació de framing entre la seva web i el present lloc web. En el cas que el present lloc web pogués contenir vincles o enllaços amb altres portals o llocs web no gestionats per PALMA DISTRIBUCIONS SL aquesta societat manifesta que no exerceix control algun sobre aquests portals, pàgines o llocs web, ni és responsable del contingut dels mateixos. Els enllaços que aquest lloc web pogués contenir s´oferiran, únicament, a manera de referències informatives, sense cap tipus de valoració sobre els continguts, propietaris, serveis o productes oferts des dels mateixos.


9.- NUL·LITAT I INEFICÀCIA DE LES CLÀUSULES
Si qualsevol clàusula de les presents Condicions Generals de navegació i ús del present lloc web fos declarada total o parcialment nul·la o ineficaç afectarà tan sol a aquesta disposició o part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç subsistint en tot la resta, la resta de condicions generals i tenint-se tal disposició o la part de la mateixa que resulti afectada per no posada tret que, per resultar essencial a les presents condicions generals, hagués d´afectar-les de forma integral.


10.- LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ
Aquestes Condicions Generals d´ús i navegació així com qualsevol relació entre l´usuari i PALMA DISTRIBUCIONS SL es regiran per la legislació espanyola. Per a qualsevol litigi derivat de l´existència o contingut de les presents Condicions Generals o de les relacions entre l´usuari i PALMA DISTRIBUCIONS SL, ambdues parts, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre´ls, se sotmeten a la jurisdicció i competència exclusiva dels Jutjats i Tribunals de Palma de Mallorca.